COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Historia

Historia

Historia

Con data 14 de maio de 1918 constitúese o Pósito de Pescadores de Vigo, que desenvolve unha gran actividade. Uns anos máis tarde, con data 5 de decembro de 1924, créase o Pósito Marítimo de Vigo. No seu nacemento, os pósitos inspíranse nas antigas confrarías de pescadores e gremios de mareantes, e defínense como asociacións cooperativas que agrupan, sen distinción, a armadores e mariñeiros.

En 1925 créase a Federación Galega de Pósitos de Pescadores Marítimos e en busca dunha mellor coordinación por zonas, en 1932 créanse catro federacións comarcais de Pósitos, unha delas con sede en Vigo.

Os pósitos desde o principio van controlar a venda de peixe. O seu obxectivo fundamental é mellorar as condicións de vida e traballo dos seus asociados. Durante a época da II República, co incremento do asociacionismo, chegaron a existir 50 depósitos integrados na Federación Galega.

Co establecemento da ditadura franquista, a maior parte das asociacións existentes son ilegalizadas ou reestruturadas. Os sindicatos desaparecen e o Pósito transfórmase en Confraría, de acordo coa nova lexislación que se impón.

Deste xeito nace, en 1944, a Confraría de Pescadores “San Francisco”, de Vigo, como asociación interclasista do ramo do mar. As súas ordenanzas reflicten o totalitarismo da época e a ideoloxía imperante en España baixo o réxime, con total ausencia de liberdade sindical e asociativa. Así mesmo, impoñen á asociación carácter confesional católico obrigatoriamente.

Nos anos finais do franquismo, e a pesar das dificultades da ditadura, ao asociacionismo comeza a florecer. Coa recuperación da democracia en España, a partir da década dos setenta, normalízase o seu funcionamento e a Confraría de Pescadores San Francisco continúa desenvolvendo o seu importante labor.

Os Estatutos vixentes foron aprobados no ano 2004, de acordo á lexislación autonómica que regula as confrarías de pescadores. O seu ámbito territorial abarca desde Punta Cubillón, polo leste, ata Punta dá Serra, polo oeste, no marxe sur da Ría de Vigo.

A Confraría agrupa diversas embarcacións, dedicadas á pesca de altura, pesca litoral e artes menores que faenan en augas das rías galegas e caladoiro cantábrico e noroeste. Conta con 150 asociados, entre empresarios e mariñeiros, e acolle no seu seo a Agrupación de marisqueo a pé “Illa de Toralla”.

* Extraído do libro: “Por todos os mares do mundo”. Fundación Caixanova e Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo. 2009